Sąlygos ir nuostatos

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. 1. Šios ML Professional UAB (toliau tekste „Pardavėjas“) prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau tekste „Taisyklės“), prekes perkančiam asmeniui (toliau tekste  „Pirkėjas“) akceptavus (susipažinus su Taisyklėmis bei paspaudus mygtuką „Tęsti užsakymą“), yra šalims privalomas dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo pareigos bei teisės, prekių – paslaugų pirkimo bei apmokėjimo sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos susijusios sąlygos.

1. 2. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktais nustatytus reikalavimus. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus Pirkėjas informuojamas prekių pirkimo metu ir privalės iš naujo akceptuoti naujausią Taisyklių versiją.

1. 3. Internetinė parduotuvė „mastershop.lt“ prekybą vykdo tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.

1. 4. Pirkti „mastershop.lt“ elektroninėje parduotuvėje turi teisę:

1. 4. 1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. pilnamečiai asmenys, kurių veiksnumas nėra apribotas;
1. 4. 2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, jei turi tėvų ar globėjų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie disponuoja asmeninėmis pajamomis;
1. 4. 3. juridiniai asmenys;
1. 4. 4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

1. 5. Pirkėjas, akceptuodamas Taisykles, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti prekes „mastershop.lt“ internetinėje parduotuvėje.

2. UŽSAKYMO PATEIKIMAS IR PIRKĖJO DUOMENYS

2. 1. Užsisakyti prekes internetinėje parduotuvėje „mastershop.lt“ Pirkėjas gali dviem būdais:

2. 1. 1. užsiregistruodamas „mastershop.lt“ internetinėje svetainėje, įvesdamas savo el.pašto adresą ir slaptažodį;
2.1.2. nesiregistruodamas „mastershop.lt“ internetinėje svetainėje.

2. 2. Pirkėjas, užsakydamas prekes 2. 1. 1. ir 2. 1. 2. Taisyklių punktuose numatytais būdais, privalo nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui privalomus asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo / paslaugų suteikimo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą.

2. 3. Papildomai Pirkėjas gali nurodyti savo lytį ir amžių.

2. 4. Pirkėjas, sutikdamas, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje tikslu, taip pat sutinka, kad jo nurodytais elektroninio pašto adresu ar/ir telefono numeriu būtų siunčiami pranešimai, kurie reikalingi tinkamam užsakymų įvykdymui.

2. 5. Pirkėjas gali sutikti, ar nesutikti jog Taisyklių 2. 2. ir 2. 3. punktuose nurodyti Pirkėjo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais. Savo sutikimą ar nesutikimą Pirkėjas išreiškia, skilties „Mano mastershop.lt“ skyriuje „Mano duomenys“, pažymėdama ar nepažymėdamas varnelę prie teiginio “Naujienos el. paštu” ir paspausdamas nuorodą “Išsaugoti”. 

2. 6. Pardavėjas užtikrina, jog gavus atitinkamą sutikimą, Pirkėjo pateikti asmens duomenys tvarkomi tik prekių ir paslaugų pardavimo elektroninėje parduotuvėje „mastershop.lt“, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros (išskyrus atvejus numatytus Taisyklių 2. 4.) tikslais. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.

2. 7. Pardavėjui ar prekių pristatymą vykdančios tarnybos atstovui pateiktas Pirkėjo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jame esantys Pirkėjo duomenys naudojami tik tinkamam asmens tapatybės identifikavimui.

2. 8. Pirkėjas, pageidaujantis užsakyti Pardavėjo internetinėje parduotuvėje siūlomas partnerių paslaugas, gali tai padaryti išreikšdamas sutikimą, kad aiškiai nurodyti jo asmens duomenys būtų perduodami atitinkamam partneriui užsakomų paslaugų suteikimo tikslu.

3. PIRKIMO – PADAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS

3. 1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą „Patvirtinti ir apmokėti“.

3. 2. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis (Užsakymas) yra registruojama ir saugoma „mastershop.lt“ internetinės parduotuvės duomenų bazėje.

4. PIRKĖJO TEISĖS

4. 1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes „mastershop.lt“ internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių ir kitose Pardavėjo internetinės parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.

4. 2. Pirkėjas (ši Taisyklių nuostata taikoma Pirkėjams, kurie teisės aktų numatyta tvarka apibrėžiami, kaip vartotojai) turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su „mastershop.lt“ internetine parduotuve, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant užsakymo numerį ir pageidaujamą grąžinti prekę, Pirkėjas gali naudoti prie taisyklių pridedamą sutarties atsisakymo formą) ne vėliau kaip per 14 (keturioliką) dienų nuo prekės pristatymo dienos (jeigu Pirkėjas vienu užsakymu užsakė daugiau negu vieną prekę ir prekės pristatomos atskirai – nuo tos dienos, kai Pirkėjas gauna paskutinę prekę). Pirkėjo teisė atsisakyti sutarties netaikoma:

4. 2. 1. sutartims dėl supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;
4. 2. 2. sutartims dėl prekių, kurios po pristatymo dėl savo pobūdžio neatskiriamai susimaišo su kitais daiktais;
4. 2. 3. sutartims dėl supakuotų vaizdo ar garso įrašų arba supakuotos programinės įrangos, kurie buvo išpakuoti po pristatymo;4. 2. 4. sutartims dėl skaitmeninio turinio teikimo, jeigu skaitmeninio turinio teikimas buvo pradėtas Pirkėjui iš anksto aiškiai sutikus ir pripažinus, kad dėl to jis praras teisę atsisakyti sutarties.

4. 3. Taisyklių 4. 2. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama. Grąžinama prekė (prekės) turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje, prekė turi būti nesugadinta, nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.), grąžinamos prekės komplektacija nepakitusi.

4. 4. Tuo atveju, kai Pirkėjas „mastershop.lt“ internetinėje parduotuvėje įsigyja prekių komplektą ir vadovaudamasis Taisyklių 4. 2. punkte numatyta teise pageidauja atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties tam tikrų prekių atžvilgiu, jis privalo grąžinti Pardavėjui visą prekių komplektą, t.y. Pirkėjas tokiu atveju gali pasinaudoti Taisyklių 4. 2. punkte numatyta teise tik visų komplekte esančių prekių atžvilgiu. Tuo atveju, kai bent viena iš komplekte esančių prekių neatitinka Taisyklių 11.4 punkte numatytų reikalavimų, Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti grąžinamą prekių komplektą.

4. 5. Tuo atveju, kai prekė grąžinama remiantis 4. 2. punkte numatyta teise, Pirkėjui tenka prekių grąžinimo išlaidos.

4. 6. Pirkėjas ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą pateikimo Taisyklių 4. 2. punkto pagrindu dienos turi išsiųsti arba perduoti prekę (prekes) Pardavėjui arba kitam jo įgaliotam asmeniui.

4. 7. Tuo atveju, kai prekė grąžinama remiantis 4. 2. punkte numatyta teise, Pirkėjas atsako už prekės (prekių) vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti.

5. PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

5. 1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

5. 2. Užsiregistravęs Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

5. 3.   Pirkėjas, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje, bei laikytis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų.

6. PARDAVĖJO TEISĖS

6. 1. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

6. 2. Atsiradus svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

6. 3. Kai Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 8. 2. 1. ar  8. 2. 2. punktuose numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas nuo užsakymo patvirtinimo dienos, laikoma, kad Pirkėjas atsisakė sutarties ir Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą.

6. 4. Kai Pirkėjas pasirenka Taisyklių 8. 2. 3. punkte numatytą apmokėjimo būdą – grynaisiais pinigais prekių pateikimo metu, užsakymo patvirtinimui Pardavėjas turi teisę per 1 (vieną) darbo dieną susisiekti su Pirkėju užsakyme nurodytu telefonu. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jei užsakymo patvirtinimui Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 3 (tris) darbo dienas.

7. PARDAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

7. 1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

7. 2. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo nurodytus asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių 2 skyriuje ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

7. 3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu Taisyklių 9 skyriuje nurodytomis sąlygomis.

7. 4. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 10 (dešimt) darbo dienų, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

7. 5. Pirkėjui pasinaudojus Taisyklių 4. 2. punkte numatyta teise, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) dienų, skaičiuojant nuo tos dienos, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie prekių atsisakymą. Pardavėjas turi teisę negrąžinti pinigų tol, kol prekės nebus grąžintos Pardavėjui.

8. PREKIŲ KAINOS, APMOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI

8.1.    Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos su PVM.

8.2.    Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

8.2.1.    Apmokėjimas naudojantis elektronine bankininkyste – tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema. Paslauga suteikiama naudojantis UAB „Paysera“ mokėjimų paslauga. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti šia apmokėjimo forma, turi būti sudaręs elektroninės bankininkystės sutartį su vienu iš nurodytų bankų: AB bankas Swedbank; AB DNB Nord bankas; AB SEB bankas; AB Citadele bankas; AB Danske bankas; AB Nordea bankas. Atsiskaitant šiuo būdu, Pirkėjui elektroninės bankininkystės sistemoje sukuriamas šablonas mokėjimui pagal jo apmokamą užsakymą. Pinigus Pirkėjas perveda į jo pasirinktame banke esančią „www.paysera.lt“ sąskaitą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka bankui, kadangi visos operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje.
8.2.2.    Apmokėjimas banko pavedimu – tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas už užsakytas prekes (pagal prekių užsakymą) perveda pinigus į „mastershop.lt“ nurodytą Pardavėjo banko sąskaitą.
8.2.3.    Apmokėjimas grynaisiais pinigais prekių pristatymo/atsiėmimo metu – Pirkėjas už prekes sumoka jų pristatymo/atsiėmimo (perdavimo – priėmimo) metu. Pardavėjas turi teisę taikyti apribojimus atsiskaitymams grynaisiais pinigais.

8.3.    Atsiskaitant 8. 2. 1. ir 8. 2. 2. punktuose numatytais apmokėjimo būdais, Prekių pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo pinigų įskaitymo “ mastershop.lt“ nurodytoje sąskaitoje laiko.

8.4.    Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai – PVM sąskaitos faktūros, kurios kartu yra ir prekių garantiniai talonai, jam gali būti pateikiamos elektroniniu būdu, Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu. PVM sąskaitos faktūros aukščiau nurodyta forma pateikiamos Pirkėjui ne vėliau kaip iki prekių perdavimo jam momento. Sąskaitose nurodomos pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, pristatymo mokesčiai ir kiti pagal buhalterinę apskaitą reglamentuojančius teisės aktus būtini pateikti duomenys.

9. PREKIŲ PRISTATYMAS

9. 1. Prekių pristatymas Pirkėjui:

9. 1. 1. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslų prekių pristatymo adresą.
9. 1. 2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
9. 1. 3. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.
9. 1. 4. Prekių pristatymo mokestis skaičiuojamas atsižvelgiant į prekių pristatymo vietą, prekių svorį bei į tai, ar Pirkėjas pageidauja pasinaudoti papildoma prekių užnešimo paslauga stambiagabaritėms prekėms.

9. 2. Pardavėjas pristato prekes Pirkėjui vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs. Išimtys taikomos, kai Pardavėjo sandėlyje nėra pakankamo reikiamų prekių likučio, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių likučio trūkumą. Pirkėjas sutinka, jog išskirtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų ir nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Susidarius minėtai situacijai Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo sąlygas. Susitarimo nepasiekus, taikomos Taisyklių 7. 4. punkto nuostatos.

9. 3. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos praleidus terminą dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

9. 4. Prekių pristatymo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir prekės(-ių) būklę bei pasirašyti siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės, prekių pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekių komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (įlenkta, suplėšyta, pramirkusi ar kitaip išoriškai pažeista), prekė(-ės) yra pažeista(-os) ir/ar prekė(-ės) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos ir/ar prekės(-ių) pažeidimo/neatitikimų aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu.

10. PREKIŲ KOKYBĖS GARANTIJA IR TINKAMUMO NAUDOTI TERMINAS

10. 1. Kiekvienos „mastershop.lt“ parduodamos prekės savybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

10. 2. Pardavėjas nėra atsakingas už tai, kad internetinėje parduotuvėje pateikiamos prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ir/ar parametrų.

10. 3. Pardavėjas atskiroms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią garantiją, kurios tikslus terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių prekių aprašymuose. Pardavėjo suteikiama garantija nevaržo Pirkėjo teisių įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugą (ši Taisyklių nuostata taikoma Pirkėjams, kurie teisės aktų numatyta tvarka apibrėžiami, kaip vartotojai).

10. 4. Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja teisės aktais numatyta garantija.

10. 5. Pardavėjas neteikia prekių garantinės priežiūros paslaugų, kiekvienu konkrečiu atveju Pirkėjas nukreipiamas į garantinį aptarnavimą suteikiantį centrą.

10. 6. Informacijai, esančiai informacijos laikmenose, garantija netaikoma. Išlaidos dėl duomenų praradimo ar atstatymo nepadengiamos.

11. PREKIŲ GRĄŽINIMAS, KEITIMAS

11. 1. Norėdamas grąžinti prekę (prekes), Pirkėjas turi užpildyti prekių grąžinimo formą, kuri yra pateikta elektroninėje parduotuvėje pirkėjo profilyje, ir pateikti ją kartu su grąžinama preke (prekėmis).

11. 2. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

11. 2. 1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
11. 2. 2. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
11. 2. 3. grąžinamos prekės komplektacija nepakitusi, tokia kokia buvo įteikta Pirkėjui;
11. 2. 4. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo išduotas) ir užpildytą Taisyklių 11. 1. punkte nurodytą grąžinimo dokumentą.

11. 3. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko Taisyklių 11. 2. punkte nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

11. 4. Grąžinamas prekes Pirkėjas turi atsiųsti naudodamasis savo pasirinkto kurjerio paslaugomis. Kai grąžinama gauta ne ta prekė ir/ar nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškų prekių, jis grąžina Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) dienų nuo prekės (prekių) grąžinimo dienos.

11. 5. Pinigai už grąžintas prekes sumokami mokėjimo pavedimu į Pirkėjo banko sąskaitą.

12. ATSAKOMYBĖ

12. 1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

12. 2. Pirkėjas atsako už savo veiksmus, atliktus naudojantis šia ML Professional UAB internetine parduotuve.

12. 3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei ML Professional UAB teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės mastershop.lt naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

12. 4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

12. 5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

12. 6. Pardavėjas neatsako dėl Pirkėjo ir Pardavėjo partnerių, kurių paslaugas Pirkėjas užsako, tinkamo tarpusavio įsipareigojimų vykdymo.

13. PARDAVĖJO NAUDOJAMOS RINKODAROS PRIEMONĖS

13. 1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti internetinėje parduotuvėje „mastershop.lt“ įvairias akcijas.

13. 2. Tam tikrų akcijų vykdymo metu Pardavėjas gali suteikti Pirkėjams savo virtualių pinigų –, kuriais galima atsiskaityti už internetinėje parduotuvėje „mastershop.lt“ perkamas prekes bei paslaugas. Atsiskaitymo sukauptais pinigais sąlygos nurodomos akcijų aprašymuose.

13. 3. Tuo atveju, kai Pirkėjas įsigyja prekę, kurią perkant Pardavėjas papildomai suteikia tam tikrą virtualių pinigų sumą kitam pirkimui, o Pirkėjas pasinaudoja šių Taisyklių 4. 2. punkte numatyta prekės grąžinimo teise, suteikta virtualių pinigų suma yra anuliuojama. Tuo atveju, kai Pirkėjas išleidžia dalį ar visus aukščiau nurodytomis sąlygomis suteiktus virtualius pinigus kitam pirkimui, panaudota virtualių pinigų suma minusuojama iš už grąžinamą prekę grąžintinos Pirkėjui sumos.

13. 4. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, keisti akcijų sąlygas, taip pat jas atšaukti, be to, vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti virtualių pinigų gavimo, jų panaudojimo atsiskaitant už prekes sąlygas ir tvarką, taip pat juos panaikinti.

14. INFORMACIJOS PATEIKIMAS

14. 1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Taisyklių 2. 2. punkte numatyta tvarka Pirkėjo pateiktu elektroninio pašto adresu.

14. 2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15. 1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

15. 2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

15. 3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.